นิสิตปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศนิสิต

ระบบประเมินออนไลน์

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอน

e-Portfolio

e-Portfolio สำหรับนิสิต

Speexx

โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์สำหรับนิสิต

UP Office 365

ระบบที่รวมรวมบริการต่างๆ ของ Microsoft Office และบริการอื่นอีกมากมายมารวมไว้ให้บริการในที่เดียวกัน มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา