กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

studentloan-logo

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

ค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

ค่าครองชีพเหมาจ่าย เดือนละ 2,400 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

studentloan2-logo

เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

ค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

กองทุนเงินยืมฉุกเฉิน

นิสิตระดับปริญญาตรี

มีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ/หรือในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

ไม่มีประวัติ/ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ ความผิดทางวินัย

ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท

ส่งคืนเงินยืมภายใน 5 เดือน /นิสิตศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายให้คืนก่อนสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

up-logo

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตเรียนดี

นิสิตชั้นปีที่ 1 เท่านั้น

ผลการเรียน ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50

ให้จำนวน 2 ทุน

ทุนละ 3,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 9 เดือน/ปี เป็นเวลา 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

ทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณฯ ประเภทนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

ผลการเรียน ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.25

จำนวนทุนขึ้นอยู่กับระดับความจำเป็น

ทุนละ 3,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 9 เดือน/ปี เป็นเวลา 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

ทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนขึ้นอยู่กับระดับความจำเป็น

ทุนละ 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

นิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์

จำนวนทุนขึ้นอยู่กับระดับความจำเป็น

ทุนละ 30,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

ทุนรางวัลเรียนดี

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

มีผลการเรียนระดับดีมาก (เกรด A) ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป

มีจำนวนหน่วยกิจรวมกัน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ ในปีการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด

ไม่นับรวมรายวิชาที่เรียนซ้ำ

ไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดๆ (เกรด F)

ไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนละ 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานบริการการศึกษา ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

ทุนผู้นำกิจกรรม

นายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

up-logo

ทุนรางวัลสร้างชื่อและทำคุณประโยชน์

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มีผลงานหรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ทุนขึ้นอยู่กับระดับผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ktb-logo

ทุนจากธนาคารกรุงไทย

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนขึ้นกับการจัดสรรของมหาวิทยาลัย

ทุนละ 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273

scb-logo

ทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนทุนขึ้นกับการจัดสรรของมหาวิทยาลัย

ทุนละ 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273

esso-logo

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

นิสิตชั้นปีที่ 2-3

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ให้จำนวน 70 ทุน ทั่วประเทศ

ทุนละ 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273

amcham-logo

ทุนจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป

มีผลการเรียนเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อนแล้ว

พร้อมเสียสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ทุนละ 25,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273

tisco-logo

ทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

ฐานะครอบครัวยากจน

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงกองทุนกู้ยืม กยศ.และ กรอ.

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273

cp-logo

ทุนจากกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

นิสิตชั้นปีที่ 2

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

มีความเป็นผู้นำ

สามารถเข้าร่วมอบรมและฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนดได้

ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้นกองทุนกู้ยืม กยศ.)

ให้จำนวน 90 ทุน ทั่วประเทศ

ทุนละ 30,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273

tsk-logo

ทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อนแล้ว

ให้จำนวน 20 ทุน ทั่วประเทศ

ทุนละ 8,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร 054-466-666 ต่อ 6273