กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

studentloan-logo

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

ค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

ค่าครองชีพเหมาจ่าย เดือนละ 2,400 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697

studentloan2-logo

เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

นิสิตชั้นปีที่ 1-4

ค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานกิจการนิสิต ประจำคณะ โทร 054-466-697