ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

สาขาเทคนิคการแพทย์

lab_mt_1
lab_mt_2
lab_mt_3
lab_mt_4
lab_mt_5
lab_mt_6
lab_mt_7
lab_mt_8

สาขากายภาพบำบัด

lab_pt_1
lab_pt_2
lab_pt_4
lab_pt_5
lab_pt_6
lab_pt_7
lab_pt_8
lab_pt_9