สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม First Step PT 63 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม First Step PT 63 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. – 11.30 น. โดยผ่านระบบ google 

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการ “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่” ประจําปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-12.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมรับฟังโอวาทจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำบุคลากรภายในคณะฯ 

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis”

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis” โดยเป็นการจัดโครงการออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบรมทุกท่าน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยร่วมกัน 

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จัดทำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ขึ้นและประกอบกับทางแขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอนในภาวะปรกติภายใต้แนวคิด “Paperless Classroom” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาในทุกรายวิชา พบว่า Microsoft Teams มีศักยภาพในการใช้เป็นห้องเรียนเสมือนจริงได้ สามารถสื่อสารกับนิสิต วัดผลและติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิต รวมไปถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนของนิสิตได้เป็นอย่างดี ทางแขนงวิชาฯ จึงได้มีการจัดทำ “คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Teams และผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณาจารย์ที่ยังไม่เคยใช้งานหรือคณาจารย์ที่เคยใช้งานแล้วแต่ยังไม่คุ้นชิน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในแบบปรกติมากที่สุด โดยเนื้อหาภายในคู่มือจะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปของ Microsoft Teams การติดตั้งลงในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การสร้างและการจัดการห้องเรียน 

แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการจัดสอบออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 แพร่ระบาด

ดาวโหลด แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการจัดสอบออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 แพร่ระบาด

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

คลิกดาวโหลด แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด

แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

>>> ดาวโหลด แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 <<<

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เยี่ยมชมการทดลองสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการทดลองสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams ในโครงการทบทวนความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี จัดประชุมผู้บริหารของคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าเพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีความมั่นใจในศักยภาพในการรับมือของคณะฯ โดยคณบดีฯ ได้แจ้งสรุปแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและขอให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ เตรียมความพร้อม ด้านการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ จัดเตรียมหน้ากากอนามัย จัดทำแบบสำรวจความเสี่ยงของบุคลากร จัดทีมตั้งรับหากเกิดการระบาดในวงกว้าง 

ClassTeacherDay
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri