คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ในช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ในช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio/GPA)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 โครงการนักเรียนเรียนดี และโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 👉 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://reg.up.ac.th/admission/apply1/selectform/1 👉 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่าน www.admission.up.ac.th ในวันที่ 17-24 

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพ

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ โดยทั้งสองหลักสูตรที่คณะดำเนินการสอนนั้นได้มีการตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ความรู้ความเข้าใจยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนทางคณะสหเวชได้มีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งโครงการนี้จะทำให้บุคลากรทุกคน ทั้งบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนจะได้มีความเข้าใจต่อเกณฑ์ของสภาวิชาชีพได้ตรงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป ข่าว : ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ได้จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก” เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยาย ประกอบไปด้วย 

คณะสหเวชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 

คณะสหเวชศาสตร์ จัดการนำเสนอโปสเตอร์ภาคนิพนธ์ โดยนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด การนำเสนอโปรเตอร์ภาคนิพนธ์ โดย นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรมของคณะ เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 

TEST AUNQA

TEST

คณะสหเวชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานกรรมการ อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) และ อ.ดร.นภาพร เอี่ยมละออ 

“พร้อมไหมถามใจดู” ทั้ง 2 สาขา จัดกิจกรรมเปิดบ้านและเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รู้จักสาขาของตัวเองให้มากขึ้น

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านและเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รู้จักสาขาของตัวเองให้มากขึ้น โดยทางสาขากายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรม “เห็น สัมผัส รู้สึก ลิ้มลองวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานที่เรียน บรรยากาศห้องเรียน เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆ อีกทั้งยังจัดให้มีรุ่นพี่ในสาขาที่มาให้คำแนะนำการปรับตัวการใช้ชีวิต และการเรียนอีกด้วย และในส่วนของสาขาเทคนิคการแพทย์จัดให้มีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และให้นิสิตได้สัมผัสถึงการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฎิบัติการต่างๆ 

ClassTeacherDay
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri