ศิษย์เก่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่นิสิตปัจจุบัน

Vol.3 IS.3 JULY-SEP 2018

กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2561

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

Vol.1 IS.1 JUN-AUG 2015

Vol.1 IS.2 SEP-NOV 2015

Vol.1 IS.3 DEC-FEB 2016

Vol.1 IS.4 MAR-MAY 2016

Vol.2 IS.1 JUN-AUG 2016

Vol.2 IS.2 SEP-NOV 2016

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri