ผลงานวิจัยเผยแพร่

ปีการศึกษา 2564

รวมเล่มงานวิจัยนิสิต
เทคนิคการแพทย์

research-mt

รวมเล่มงานวิจัยนิสิต
กายภาพบำบัด

research-pt

เล่มรายงานการประชุมวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์

research-ahs