ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ประกาศและแนวปฏิบัติวิจัยคณะ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัย


แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ฉบับแก้ไข

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565(ฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติ การระบุสังกัดและอีเมลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

แนวปฏิบัติ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ ระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (AHS E-Poster Presentation) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยวิจัยกลางคณะสหเวชศาสตร์ AHS

แบบฟอร์มทุนวิจัยภายในคณะ (งบรายได้คณะ)

แบบฟอร์มการขอเบิกค่าจ้างเหมาการตีพิมพ์จากคณะ

ผลงานวิชาการระดับชาติกลุ่มที่ 1 (TCI1)

 1-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินจ้างเหมาแบบ TCI 1

2-สรุปย่อ TCI paper

3-ใบสำคัญรับเงิน TCI 1

จรรยาบรรณนักวิจัย