ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ประกาศและแนวปฏิบัติวิจัยคณะ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัย

ประกาศเกณฑ์สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566


แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ฉบับแก้ไข

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565(ฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติ การระบุสังกัดและอีเมลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

แนวปฏิบัติ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ ระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (AHS E-Poster Presentation) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยวิจัยกลางคณะสหเวชศาสตร์ AHS

แบบฟอร์มทุนวิจัยภายในคณะ (งบรายได้คณะ)

แบบข้อเสนอโครงการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงานงบรายได้คณะ

ขั้นตอนการปิดโครงการทุนกลุ่มวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ปี 2567

เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย

แบบฟอร์มการขอเบิกค่าจ้างเหมาการตีพิมพ์จากคณะ

[/vc_toggle]

ผลงานสิทธิบัตร

1-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาจัดทำผลงานสิทธิบัตร

2-สรุปบทความผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา

3-ใบสำคัญรับเงิน ผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

ผลงานอนุสิทธิบัตร

1-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาจัดทำผลงานอนุสิทธิบัตร

2-สรุปบทความผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา

3-ใบสำคัญรับเงิน ผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

จรรยาบรรณนักวิจัย