ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ประกาศและแนวปฏิบัติวิจัยคณะ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัย


แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ฉบับแก้ไข

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

แนวปฏิบัติ การระบุสังกัดและอีเมลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

แนวปฏิบัติ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ ระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (AHS E-Poster Presentation) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยวิจัยกลางคณะสหเวชศาสตร์ AHS

แบบฟอร์มทุนวิจัยภายในคณะ (งบรายได้คณะ)

แบบฟอร์มการขอเบิกค่าจ้างเหมาการตีพิมพ์จากคณะ

ผลงานวิชาการระดับชาติกลุ่มที่ 1 (TCI1)

 1-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินจ้างเหมาแบบ TCI 1

2-สรุปย่อ TCI paper

3-ใบสำคัญรับเงิน TCI 1

จรรยาบรรณนักวิจัย