ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ประกาศและแนวปฏิบัติวิจัยคณะ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562


ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ฉบับแก้ไข

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยงบรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัย


แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ฉบับแก้ไข

แนวปฏิบัติ การระบุสังกัดและอีเมลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

แบบฟอร์มทุนวิจัยภายในคณะ (งบรายได้คณะ)

แบบฟอร์มการขอเบิกค่าจ้างเหมาการตีพิมพ์จากคณะ

จรรยาบรรณนักวิจัย