ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ประกาศและแนวปฏิบัติวิจัยคณะ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ ปี 2562


ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ฉบับแก้ไข

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยงบรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัย


แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ฉบับแก้ไข

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

แนวปฏิบัติและเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

แนวปฏิบัติ การระบุสังกัดและอีเมลในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการศึกษาวิจัย

แนวปฏิบัติ การนำเสนอโปสเตอร์แบบออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ ระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (AHS E-Poster Presentation) ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยวิจัยกลางคณะสหเวชศาสตร์ AHS

แบบฟอร์มทุนวิจัยภายในคณะ (งบรายได้คณะ)

แบบฟอร์มการขอเบิกค่าจ้างเหมาการตีพิมพ์จากคณะ

ผลงานวิชาการระดับชาติกลุ่มที่ 1 (TCI1)

 1-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินจ้างเหมาแบบ TCI 1

2-สรุปย่อ TCI paper

3-ใบสำคัญรับเงิน TCI 1

จรรยาบรรณนักวิจัย