แบบประเมินผลงานบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

บุคลากรสายวิชาการ

1. ประเมินภาระงานการเรียนการสอน บริหารและบริการวิชาการ

สาขาเทคนิคการแพทย์

สาขากายภาพบำบัด

บุคลากรสายบริการ