อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในคณะ

ระบบประเมินออนไลน์

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอน

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

UP Office 365

ระบบที่รวมรวมบริการต่างๆ ของ Microsoft Office และบริการอื่นอีกมากมายมารวมไว้ให้บริการในที่เดียวกัน มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

Speexx

โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์สำหรับบุคลากร

e-Salary

พิมพ์สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขอบัตรผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัย

ขอบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง สำหรับบุคลากรภายใน

เปลี่ยน/ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน/ลงทะเบียนอีเมลสำรอง(สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน) UP Account

e-Form

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์ ยื่นใบลาออนไลน์

บุคลากรสายวิชาการ

การลาของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

ตารางการจองรถตู้ประจำคณะ

ตารางการจองห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3