คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานกรรมการ อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) และ อ.ดร.นภาพร เอี่ยมละออ 
Read more
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านและเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รู้จักสาขาของตัวเองให้มากขึ้น โดยทางสาขากายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรม “เห็น สัมผัส รู้สึก ลิ้มลองวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานที่เรียน บรรยากาศห้องเรียน เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆ อีกทั้งยังจัดให้มีรุ่นพี่ในสาขาที่มาให้คำแนะนำการปรับตัวการใช้ชีวิต และการเรียนอีกด้วย และในส่วนของสาขาเทคนิคการแพทย์จัดให้มีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และให้นิสิตได้สัมผัสถึงการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฎิบัติการต่างๆ 
Read more
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) ให้กับนิสิตใหม่สาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแผนการศึกษา แนะนำระบบกิจกรรมของคณะ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งแนะนำบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถ “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” 
Read more
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ ทนพญ. คะนึงนิจ ถุงคำ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ ลานสนามเด็กเล่น ศูนย์การค้า 
Read more
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการ รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนของนิสิต สาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัย ในการส่งบุตรหลานมาเรียน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 5 
Read more
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.กรุง ผิวพรรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิสประเภท คู่ผสม40 โดยลงแข่งขันคู่กับอาจารย์พุทธชาด สัตยาศัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 
Read more
ประกาศบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)
Read more
กิจกรรมที่นิสิตนิยมทำกันในช่วงปิดเทอม คือการออกค่ายอาสา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิต ทำประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 73 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 7 คน ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 
Read more
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 นี้ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ กว่า 50 ชีวิต นำโดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และ คุณนพดล เมืองซื่อ เดินทางไกลเกือบ 
Read more
เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.30–12.00 น. ณ คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ ผู้ช่วยคณบดี 
Read more