คณะสหเวชศาสตร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่างมีศักยภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่างมีศักยภาพ (The Preparation for Entering the Active Ageing) มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกาย ใจ การเงิน อาชีพ และที่อยู่อาศัย โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวน 66 ชั่วโมง โดยทีมคณาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมีการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน หากเรียนจนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม และนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 60 คน โดยสามารถนำไปเทียบโอนได้กับรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันเมื่อเรียนจนจบหลักสูตร

รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ahs.up.ac.th/academics/the-preparation-for-entering-the-active-ageing

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-466-687 หรือ facebook fanpage : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Comments are closed.