คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการพัฒนางานสนับสนุน “การเขียนประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานสนับสนุน “การเขียนประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน” มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงท่านเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนเริ่มโครงการ ดร.พัชรียา อัมพุธ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

ในการนี้ท่านวิทยากร ได้ให้ความรู้และข้อแนะนำในการเขียนประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ซึ่งหลังจากบรรยาย ได้มีการตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้และจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเขียนประเมินค่างานอย่างถูกต้องต่อไป

ภาพ : อนุชิต หน่อทอง
ข้อมูล/ข่าว : จริเมศน์ ไพฑูรย์
เพิ่มข่าวโดย : jarimet.pa@up.ac.th

Comments are closed.