คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากร ที่ได้รับทุน “ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (R2R)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (R2R66) โดยมีบุคคลากรในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในกรอบการวิจัยที่ 2 “การวิจัยในประเด็นที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด” จำนวน 3 โครงการ หัวหน้าโครงการได้แก่ นางพลับพลึง แสนใส ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, นายนพดล เมืองซื่อ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนางสาวนุชนาถ ไชยมงคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในกรอบการวิจัยที่ 4 “การวิจัยตามความสนใจของผู้เสนอขอรับทุนฯ” จำนวน 1 โครงการ หัวหน้าโครงการ ได้แก่ นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหมด จำนวน 29,500 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากกองการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางคณะสหเวชศาสตร์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบุคคลากร/นักวิจัย ทุกท่าน ที่ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัย เพื่อจะช่วยพัฒนาผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ให้ก้าวหน้ามากขึ้นต่อไป

หมวดข่าว: วิจัย

ภาพและข่าว: ดร.เบญจมาศ สุระเดช

 

 

Comments are closed.