คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง แนวคิดการจัดการทางกายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการประจําปี 2566 ในหัวข้อ แนวคิดการจัดการทางกายภาพบําบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้น (Respiratory physiotherapy management concept in patients with obstructive lung diseases) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคําฮัก คณบดีคณะสหเวช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้แนวคิดการจัดการทางกายภาพบําบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้นที่อาการคงที่ และในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้นที่อาการกําเริบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กภ.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ จากคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวขอนแก่น เป็นวิทยากร และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักกายภาพบําบัด อาจารย์ กายภาพบําบัด และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก
ข้อมูล/ข่าว :    จักรพันธ์ ฮ่องลึก
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th

Comments are closed.