ประกาศรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้นทางวิชาการและก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ในก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต  และพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน  อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศโดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
สป.อว. จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565– 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดข้อมูลด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย.pdf
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
03 Research Grant for New Scholar.doc
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น).docx
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา.docx
Comments are closed.