สหเวชฯ ม.พะเยา สร้างนวัตกรรมสุขภาพด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเข้าพบปะคณบดีและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก พร้อมด้วยบุคลากรในคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก ได้แนะนำบุคลากรในคณะฯว่ามีจำนวน 48 คน จำนวนนิสิต 606 คน เปิดทำการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต จากนั้น คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวถึงการพัฒนานิสิตด้วยแนวคิด “ซ่อมสร้าง และService สุขภาพชุมชน” ด้วยการพัฒนาความรู้คู่ทักษะ และการสร้างอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ให้มีลักษณะ Community Change Agent ผ่านการจัดค่ายอาสานำนิสิตลงชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจาก การพัฒนานิสิต คณะสหเวชศาสตร์ยังส่งเสริมการพัฒนาตนเองของทั้งพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน ในสายวิชาการ คณะฯส่งเสริมพนักงานสายวิชาการให้ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางสหเวชศาสตร์และวิทยาการทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาหลักสูตร Non-Degree (แบบไม่มีค่าลงทะเบียน และแบบมีค่าลงทะเบียน) สนับสนุนให้คณาจารย์ลงพื้นที่ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปูนา ส่วนในสายสนับสนุน คณะฯจัดสรรงบประมาณ R2R เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงงบประมาณวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน และเขียนค่างาน
ในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน คณะฯดำเนินการปรับปรุง Co-learning space ให้พร้อมใช้งานสำหรับนิสิตและบุคลากร อีกทั้ง คณะฯได้จัดให้มีแพลตฟอร์มวารสารวิชาการทางด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการจัดตั้ง “วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ (Journal of Health Sciences Research and Innovation)” ภายในปี 2567
คณะสหเวชศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็น “สถาบันสร้างนวัตกรรมสุขภาพด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพ ชั้นนำของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน”
 ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ /งานสื่อสารองค์กร
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ /งานสื่อสารองค์กร
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th
Comments are closed.