ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 15.00 น.)

รายละเอียด ผ่านลิงค์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9495

 

***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน

และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

 

*** การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ***

ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

ที่เว็บไซต์ http://nriis.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบพร้อมแนบ

ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพท กำหนด ทั้ง file word และ pdf

 

**บพท. จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรกนิกส์ ZOOM

ท่านสามารถลงทะเบียนและส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง

Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

Comments are closed.