คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการรูปแบบการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) “การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ”

เมื่อวันที่ 9 -11 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจน์มน ธรรมไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมชุมชน ได้จัดโครงการรูปแบบการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) “การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ” (Skill improvement of caregiver for elderly and primary care unit staff)” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ (รพ.สต.แม่ใจ) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการดูแลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง หลักการมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการในหน่วยบริการปฐมภูมิ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยมุ่งเน้นการอบรมฟื้นฟูความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุที่สนับสนุนต่อระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลแม่ใจ และยกระดับมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ในหน่วยปฐมภูมิเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการพัฒนาทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติการ เพิ่มมากขึ้น

หัวข้อ เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ หัวข้อที่ 1 หลักการดูแลเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิทยากร: ดร.สินธุพร มหารัญ และดร.ชลธิชา แก้วจอหอ ผู้ช่วยวิทยากร: กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก

หัวข้อที่ 2 ตรวจ ประเมินความเสี่ยงต่อการ พลัดตกหกล้ม วิทยากร: ดร.ชลธิชา แก้วจอหอ ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.สินธุพร มหารัญ และกภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก

หัวข้อที่ 3 ปฏิบัติงานด้านการดูแล รักษาทางกายภาพบำบัด แก่ผู้มีภาวะพลัดตกหกล้ม วิทยากร: ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.สินธุพร มหารัญ และกภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก

หัวข้อที่ 4 ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง วิทยากร: ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยวิทยากร: ผศ.ดร.อรรจน์มน ธรรมไชย และกภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก

หัวข้อที่ 5 หลักการมาตรฐานทาง ห้องปฏิบัติการในหน่วย บริการปฐมภูมิ วิทยากร: ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง และผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร ผู้ช่วยวิทยากร: ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข

หัวข้อที่ 6 ปฏิบัติงาน ด้านห้องปฏิบัติการในหน่วย บริการปฐมภูมิ วิทยากร: ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข ผู้ช่วยวิทยากร: ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง และผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 24 ชั่วโมง (ทฤษฎี 8 ชั่วโมง ปฏิบัติ 16 ชั่วโมง) โดยมีผู้เรียน จำนวน 30 คน นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย เพื่อดำเนินในการจัดการศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลแม่ใจ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ ในสถานที่เรียน และการประสานงานกับเครือข่าย อสม.

ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อรรจน์มน ธรรมไชย, จักรพันธ์ ฮ่องลึก
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th

Comments are closed.