คณะสหเวชศาสตร์ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตน เพื่อสร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงกำหนดนโยบาย “ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” รวมทั้งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจส่งผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

nogiftpolicy

nogiftpolicy

Comments are closed.