“พร้อมไหมถามใจดู” ทั้ง 2 สาขา จัดกิจกรรมเปิดบ้านและเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รู้จักสาขาของตัวเองให้มากขึ้น

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านและเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รู้จักสาขาของตัวเองให้มากขึ้น โดยทางสาขากายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรม “เห็น สัมผัส รู้สึก ลิ้มลองวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานที่เรียน บรรยากาศห้องเรียน เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆ อีกทั้งยังจัดให้มีรุ่นพี่ในสาขาที่มาให้คำแนะนำการปรับตัวการใช้ชีวิต และการเรียนอีกด้วย

และในส่วนของสาขาเทคนิคการแพทย์จัดให้มีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และให้นิสิตได้สัมผัสถึงการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฎิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลินิก โดยจัดให้มีรุ่นพี่มาคอยให้คำแนะนำในปรับตัวและในการเรียนให้กับนิสิตตลอดทั้งกิจกรรม

ภาพ :  กภ.ภัทราภรณ์ อุทธโยธา และ นายคนัสนันท์ ธาระวรรณจิตร
ข้อมูล/ข่าว :  ผศ.กภ.ศิริทิพย์ คำฟู และ ดร.ทนพ.สรายศ ร่าเริงใจ

Comments are closed.