สาขาเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เพื่อจัดการวางแผนตรวจคัดกรองสุขภาพ ของชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริม สุระพินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข นำนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ ในการทำประชาคมสำรวจความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อประเมินถึงความชุกของโรคประจำตัวและนำข้อมูลจากการทำประชาคมมาใช้ในการวางแผนตรวจคัดกรองสุขภาพของชาวบ้าน ในช่วงเดือน กันยายน 2566 ณ.วัดศรีบังวัน ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ภาพ : นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4
ข้อมูล/ข่าว : นพดล เมืองซื้อ, จริเมศน์ ไพฑูรย์
เพิ่มข่าวโดย : jarimet.pa@up.ac.th

Comments are closed.