คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมิน AUN สาขาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมสหเวชฯ ชั้น 3  โดยมีประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริม สุรพินิจ กล่าววัตถุประสงค์พร้อมแนะนำกรรมการประเมินคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และ ดร.สุรางคณา ไชยริน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ผู้บริหารคณะฯนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร, อาจารย์ประจำหลักสูตร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, บุคลากรสายสนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต งานระบบสารสนเทศ รวมถึงสัมภาษณ์กลุ่มนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมสรุปผลการประเมินเบื้องต้นและตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม และท้ายสุดเป็นการรายงานผลการประเมินเบื้องต้น

ภาพ : โกเมศ ลออพันธุ์สกุล, อนุชิต หน่อทอง
ข้อมูล/ข่าว : จริเมศน์ ไพฑูรย์
เพิ่มข่าวโดย : jarimet.pa@up.ac.th

Comments are closed.