สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต”

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะสหเวชศาสตร์ รวมกับงานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาดังกล่าว มีความเข้าใจและได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ประกอบด้วยการสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีจิตอาสาให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตดังกล่าวที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตได้บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพะเยา โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มาร่วมให้กำลังใจแก่นิสิตและบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งนี้

Comments are closed.