คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปี่ยมคุณธรรม ให้กับบุคลากรในคณะทุกระดับ

คณะสหเวชศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปี่ยมคุณธรรม พร้อมความโปร่งใส ไม่มีและไม่สนับสนุนการโกงทุกรูปแบบตลอดมาและตลอดไป ยึดมั่นดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ อีกทั้งยังรวมไปถึงการแสดงแผนและมาตรการการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร นิสิต แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารของคณะ

Comments are closed.