คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดให้มีกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการจัดการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าคณะสหเวชศาสตร์สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยในครั้งนี้มีคณะกรรมการ ดังนี้

  1. ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต (ประธานกรรมการ)
  2. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการ)
  3. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว สภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรรมการ)
Comments are closed.