ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี ที่ได้รับทุนสนับสนุน “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานนักวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุน “พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” มีโครงการวิจัยจากทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งหมด 216 โครงการ

โดยมีโครงการวิจัยซึ่งมีอาจารย์ในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ในงานวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงในการเดินและอุบัติการณ์ของการหกล้มในผู้สูงอายุ” โดยได้รับสนับนนุนงบประมาณรวมทั้งหมด จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ทางคณะสหเวชศาสตร์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี ที่ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัย เพื่อจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้มากขึ้นต่อไป

สามารถเข้าดูประกาศผลทุนได้ในลิงค์
https://www.ops.go.th/th/news-all/ddd-news/item/6974-Announce

หมวดข่าว: วิจัย
ภาพและข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

Comments are closed.