เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับทุนสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (FF66) โดยมีคณาจารย์ในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ “โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE) ระดับ Premier League จำนวน 1 
Read more