เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (R2R66) โดยมีบุคคลากรในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในกรอบการวิจัยที่ 2 “การวิจัยในประเด็นที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด” จำนวน 3 โครงการ หัวหน้าโครงการได้แก่ 
Read more
ประกาศรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้นทางวิชาการและก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ในก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต  และพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน  อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโสเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศโดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป สป.อว. จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information 
Read more
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.hsri.or.th   หรือสแกน QR Code 
Read more
มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research Share and Learn Fair เมื่อวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2564 คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research Share and Learn 
Read more
📣 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่สิงคโปร์ 1 ปี +สวีเดน 1 ปี ✍🏻 ค่าตอบแทน POSTDOC ประมาณ 1,950,000 บาท/ปี ✍🏻 ค่าสนับสนุนอื่นๆ ประมาณ SGD$100,000 /ปี 📌 
Read more
คำอธิบาย กรอบการวิจัยเรื่อง ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ร่วมสร้าง Learning and Innovation Platform ของชุมชนจนได้นวัตกรชุมชน ที่สามารถรับ ปรับใช้นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจเสนอข้อเสนอเชิงหลักการต้องทำทั้ง 3 โจทย์* และมีพื้นที่เป้าหมายระดับตำบลไม่น้อยกว่า 10 ตำบลต่อโครงการ โดยนักวิจัยต้องแสดงบริบทก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของบริบทพื้นที่ระดับตำบล (Holistic View) อย่างมีข้อมูลเชิงประจักษ์ (Baseline 
Read more
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”   ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิการยน 2564 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 
Read more
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 15.00 น.) 
Read more
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Read more