ขอเรียนเชิญนักวิจัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ยื่นได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 กันยายน 
Read more