คณะสหเวชศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานกรรมการ อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) และ อ.ดร.นภาพร เอี่ยมละออ ประธานกรรมการ อ.ดร.ทนพ.สุรชาติ พุทธิษา เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับและแนะนำคณะสหเวชศาสตร์แก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานระดับหลักสูตรของสาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 2561 และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ภาพ : โกเมศ ลออพันธุ์สกุล
ข้อมูล/ข่าว : ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม

Comments are closed.