ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio/GPA)

ahs-logo-post

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 โครงการนักเรียนเรียนดี และโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

👉 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://reg.up.ac.th/admission/apply1/selectform/1

👉 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่าน www.admission.up.ac.th ในวันที่ 17-24 มกราคม 2563

👉 สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ห้อง CE03403

👉 เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน
3. ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

☎️ โทรติดต่อสอบถาม 054-466-697 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางเพจคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือทาง Twitter @ahsup2007

Comments are closed.