แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

AHS_Covid_Guideline_2564_1-2
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีนิสิตส่วนหนึ่งเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรทุกคน จึงออกแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน ดังนี้
  1. นิสิตรหัส 61 62 63
    • งดการเรียนภาคบรรยายและปฏิบัติ(ในชั้นเรียน) ระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่นิสิตกลับเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา
    • เปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยนิสิตเทคนิคการแพทย์ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 และนิสิตกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 4-22 มกราคม 2564
  2. ปรับรูปแบบการสอบหรือการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต
  3. นิสิตรหัส 60 รายวิชาฝึกงานในโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ประธานและผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงผู้รับผิดชอบรายวิชา กำกับ ติดตาม วางแผนและเตรียมความพร้อมในกรณีโรงพยาบาลไม่สามารถให้นิสิตฝึกงานต่อได้ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายติดต่อโรงพยาบาลอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่าเพื่อรองรับการฝึกงานของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถฝึกงานได้ครบตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา และมีสิทธิ์สมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้ทันตามช่วงเวลาที่สภาวิชาชีพกำหนด
  4. ขอความกรุณาผู้ปกครอง โปรดให้ความสนับสนุนนิสิตที่เป็นบุตรหลานในการดูแลของท่าน ในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และกำกับดูแลไม่ให้ออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น

***แนวปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ขอให้ท่านผู้ปกครองและนิสิต ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะสหเวชศาสตร์ อย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

 

AHS_Covid_Guideline_2564_1-1

AHS_Covid_Guideline_2564_1-2

Comments are closed.