โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านน้ำคะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ahs_voluntary_camp_2019_img
กิจกรรมที่นิสิตนิยมทำกันในช่วงปิดเทอม คือการออกค่ายอาสา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิต ทำประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 73 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 7 คน ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน ที่บ้านน้ำคะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีประธานฝ่ายนิสิตค่ายสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน คือ นายธนวัฒน์ มากแก้ว นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และประธานฝ่ายอาจารย์ คือ ดร.ทนพ.สมโภช เสาร์อิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านในชุมชน โดยให้บริการตรวจน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคไต ตรวจหมู่เลือด การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพปอด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เช่น ซ่อมแซมและทาสีบริเวณสนามเด็กเล่นและลานกีฬา ซ่อมแซมและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในค่ายอาสายังมีการสานสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและนิสิตประจำค่าย เช่น กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกับชาวบ้าน การเล่นกีฬาฮาเฮและวอลเลย์บอล

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นิสิตเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพทั้งกายกาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ในการตรวจร่างกายและสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดพะเยาอีกด้วย

อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย /ข่าว
นิสิตค่ายสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน และ อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย /ภาพ

Comments are closed.