คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis”

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ : Systematic Review & Evidence Synthesis” โดยเป็นการจัดโครงการออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบรมทุกท่าน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก ทั้งจากภายในคณะสหเวชศาสตร์และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และกองบริหารงานวิจัย เป็นต้น

ข่าว: ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข และ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์
ภาพ: ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ และ ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย
ผู้ควบคุมห้องเรียนออนไลน์: กภ. พลากร อุดมกิจปกรณ์

backlink > https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=21616

 

Comments are closed.