คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ทั้งของสาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยเน้นย้ำให้มีการใช้ระบบการตรวจสอบและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเคร่งครัด โดยมีนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อต้อนรับการกลับมาเรียนของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนใน วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ คณะสหเวชศาสตร์ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอันดับแรกเสมอมา โดยเน้นให้ผู้เรียน “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว” อีกทั้งยังดูแลด้านความปลอดภัยในการเรียนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนมีทั้งความสุขและความปลอดภัย (Happiness and Safety) ตลอดไป

ภาพ : นายจริเมศน์ ไพฑูรย์  
ข้อมูล/ข่าว :  ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี

Comments are closed.