คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10

ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน จากผลงาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน ในงาน “พะเยาวิจัยครั้งที่ 10” จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 การมอบรางวัลดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้มอบรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลของคณะเป็นการนำความรู้ทางสหเวชศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน นำสมุนไพรพื้นบ้านมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ณ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการนำของ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสหเวชศาสต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะฯ มุ่งมั่นในปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเสมอมา

ข่าว : ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Comments are closed.