เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย จากงบรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ขอเรียนเชิญนักวิจัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย
จาก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

ยื่นได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 กันยายน 2564
ส่งเอกสารตัวจริง 2 ชุด ณ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ ติดต่อผุ้ประสานงานวิจัย คุณอนุชิต หน่อทอง

ทุนส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ สนับสนุนทุนละไม่เกิน 50,000 บาท / ปี จำนวน 3 ทุน
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สนับสนุนทุนละไม่เกิน 10,000 บาท / ปี จำนวน 3 ทุน

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.ahs.up.ac.th/research/download

Comments are closed.