คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งเติมเต็มสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom ตั้งแต่เวลา 8.45-17.00 น. โดยบูรณาการกับรายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 4 คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมจำนวน 63 คน นำโดย อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ศิรินทิพย์ คำฟู ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560  ซึ่งนิสิตที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นผู้ที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย ก่อนจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 นี้

ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” คณะสหเวชศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเล็งเห็นว่า นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills)  เช่น ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำ  ทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา  ก็จะต้องเติมเต็มเพื่อให้นิสิตที่จบไปสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร เป็นที่ต้องการของตลาดงาน ซึ่งนำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงษ์

backlink : https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=24670

 

Comments are closed.