คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลัก (Super KPI) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด โดยมีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากถึง 8 หัวเรื่อง และ

ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีผลรวมค่า Impact Factor ของงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในควอไทล์ที่ 1-2 จำนวน 4 หัวเรื่อง

โดยการมอบรางวัลในโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงความยินดีในความทุ่มเททำวิจัยด้วยวิริยะอุตสาหะ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างด้านการวิจัย และยกระดับการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์สู่ความเป็นสากล

ภาพ/ข้อมูล/ข่าว :   ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ

Comments are closed.