คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom

Orientation_AHS_2020

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการ “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่” ประจําปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-12.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมรับฟังโอวาทจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำบุคลากรภายในคณะฯ แนะนำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต แนะนำการทำกิจกรรม การเข้าหอพักและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้นิสิต ผู้ปกครองได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประมาณ 159 คน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ : นายชนะพล จันทรากาศ
ข้อมูล/ข่าว : อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี

backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=21683

 

Comments are closed.