คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) ให้กับนิสิตใหม่สาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแผนการศึกษา แนะนำระบบกิจกรรมของคณะ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งแนะนำบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถ “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” ภายในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้

ภาพ : นายคณัสนันท์ ธาระวรรณจิตร
ข้อมูล/ข่าว :  อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี

Comments are closed.