คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เยี่ยมชมการทดลองสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการทดลองสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams ในโครงการทบทวนความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการทดสอบและควบคุมระบบการสอนออนไลน์โดยคณาจารย์แขนงวิชาเคมีคลินิก โดยมีนิสิตเข้าร่วมการทดสอบเรียนออนไลน์พร้อมกันกว่า 60 คน พบว่าระบบการสอนออนไลน์ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนิสิตได้ดี อาจารย์ผู้สอนและนิสิตสามารถโต้ตอบได้ ณ ขณะที่มีการเรียนการสอน แต่ก็ยังพบปัญหาความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และความสามารถของคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ประกอบการสอน ซึ่งจะได้เตรียมการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ที่ใกล้จะถึงนี้

เครดิตข่าว
ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ
ดร.ทนพ.เดช ดอกพวง

Dean School of Allied Health Sciences (AHS) has visited the venue and checking all gears for the classroom via Microsoft Teams (MS Teams)

24th March 2020

Ast. Prof. Yuttana Mundee, AHS Dean, has attended an online classroom venue and equipment in which a MS Teams was installed. By applying this MS licensed software, attendees will be able to communicate effectively with teaching staff while the class is broadcasting that could help students as they do not need to attend the real classroom. The first classroom will be used for the fourth-year students in Medical Technology.

After a half-an-hour long discussion with staff especially Clinical Chemistry’s team, some issues remain in trouble namely, instability of internet connection, device incompatibility and gadget issues. To fix all these issues, the School has promised to upgrade all possible devices and gadgets like microphone, speaker and front-facing camera for the teaching station and wish to finish all settlements before commencing of classes this upcoming summer semester and also for the next first semester of 2020 academic year.

Asst.Prof.Dr. Serm Surapinit
Dr. Dej Dokpuang

https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=21342

Comments are closed.