คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมออนไลน์ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนวัตกรรมชุมชน โดยจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : Systematic Review & Evidence Synthesis Applied in Health Sciences” โดยเป็นการจัดโครงการออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมบรมทุกท่าน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และยังได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงจากตัวอย่างกรณีศึกษาของผลงานในกลุ่มวิทยาศาตร์สุขภาพในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นจำนวนมาก ทั้งจากภายในคณะสหเวชศาสตร์และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลจากภายนอกสถาบัน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ สจล. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลขอนแก่น และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดข่าว: วิจัย
ผู้ช่วยจัดโครงการ กภ.พลากร อุมกิจปกรณ์, อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์

Comments are closed.