โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องด้วยในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ดังนั้น ทางสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการขึ้น จากปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ในการพัฒนาสุขภาพของสังคมแบบบูรณาการเชิงรุกแบบปฐมภูมิ การที่นิสิตจะก่อเกิดทักษะและปัญญาในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนั้น นิสิตจำเป็นต้องได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การแนะนำและส่งเสริมของอาจารย์กายภาพบำบัด ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมี วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-3 มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดต่อระบบบริการปฐมภูมิ
  2. เพื่อให้นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 และ 3 สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนมาใช้ ในการฝึกประสบการณ์ทางคลินิก ทั้งทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนในชุมชน
  3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการทางกายภาพบำบัดเนื่องในสัปดาห์วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
  4. เพื่อให้เผยแพร่งานการให้บริการทางกายภาพบำบัดให้เป็นที่รู้จักในชุมชน
  5. เพื่อให้นิสิตกายภาพบำบัดทุกชั้นปี ได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างความสามัคคีระหว่าง นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนในชุมชน

ภาพ/ข่าว โดย ผศ.กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู

Comments are closed.