คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 67 คน โดยหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย
– หัวข้อการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์
– การแนะนำโครงการนับหนึ่ง โดยวิทยากร ทนพญ.สาวิตรี ไชระแหง
– หัวข้อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กับการบริจาคโลหิต โดย อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน
– หัวข้อแนวทางการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจโรคติดเชื้อทางสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการให้การปรึกษาในกรณีต่างๆ (Case Study) การแสดงบทบาทสมมติกระบวนการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเชื้อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี
ทนพญ. จิราภรณ์ คำก้อน
ทนพ.ณัฐวัฒน์ ยุวารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา
อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน
อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์
อ.ดร.ทนพ.สมโภช เสาร์ออย

ร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ : นางสาวศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ
ข้อมูล/ข่าว :  นายจริเมศน์ ไพฑูรย์

Comments are closed.