แสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4%

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และได้ประกาศผลการสอบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ในหลักสูตร ปี พ.ศ.2557 และ 2560 จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 66 ราย มีผู้สอบผ่านครั้งแรก 59 ราย คิดเป็น 89.4%

————————————————————

ภาพ : ผศ.ดร.เสริม สุรพินิจ และ นายชนะพล จันทรากาศ
ข้อมูล/ข่าว : ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา
ข่าวมหาวิทยาลัย -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=24171

Comments are closed.