สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาหลวง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 05.00-09.30 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพของประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาหลวง ณ วัดแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน โดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมภายใต้การควบคุมของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขา เพื่อเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับนิสิตในสถานการณ์จริง ทักษะการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนิสิต รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จากการตรวจพบปัญหาสุขภาพของชุมชน ในการเดินสำรวจและทำประชาคมร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยในกิจกรรมนี้มีประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่กาหลวง เข้าร่วมตรวจประเมินสุขภาพเป็นจำนวนมากถึง 81 ราย
กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพของประชาชนในชุมชน ประกอบไปด้วย
1.การประชาสัมพันธ์ในการเตรียมตัวของชาวบ้านก่อนที่จะเข้ารับบริการ
2.การต้อนรับและตรวจวัดอุณหภูมิในการคัดกรอง COVID-19
3.การลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับบริการ
4.การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (รอบเอว ส่วนสูง และน้ำหนัก)
5.การตรวจวัดความดันโลหิต
6.การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
7.การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ
โดยข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินสุขภาพชุมชน จะมีการคืนกลับด้วยการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับประชาชนในแต่ละรายพร้อมกับคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ และการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียนต่อไป
————————————————
ภาพ : นางสาวศศิพิมพ์ หล่อวนาวรรณ
ข้อมูล/ข่าว : อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
Comments are closed.