คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า

ahs_manger_corona_virus

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี จัดประชุมผู้บริหารของคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าเพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีความมั่นใจในศักยภาพในการรับมือของคณะฯ

โดยคณบดีฯ ได้แจ้งสรุปแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและขอให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ เตรียมความพร้อม ด้านการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ จัดเตรียมหน้ากากอนามัย จัดทำแบบสำรวจความเสี่ยงของบุคลากร จัดทีมตั้งรับหากเกิดการระบาดในวงกว้าง มีการประชาสัมพันธ์ถึงแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและนิสิตให้ทั่วถึง ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์หากมีการระบาดเกิดขึ้น

ข่าว : ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข
backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=21146

ahs_manager_meeting_coronavirus_2020

Comments are closed.