คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายจงรักไทย เปลวทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของพนักงานสายบริการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่างๆ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินในการขอตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาตนเอง และบรรจุในแผนพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ต่อไป
——————————————————-
ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : นายชนะพล จันทรากาศ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

Comments are closed.