คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ในช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ในช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นวิทยากร และมีผศ.ดร.ยุทธนาหมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และบุคลากรภายในคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รวมทั้งสามารถทำรายงานการประเมินตามแนวทางของ EdPEx ได้ และเพื่อส่งเสริมให้คณะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ EdPEx 200 ได้ต่อไป

ข้อมูล/ข่าว : ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม

Comments are closed.