คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน “ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” (FF65)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับทุนสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” (FF65) โดยมีคณาจารย์ในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ “โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE) ระดับ Division 1” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และ อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” จำนวน 17 โครงการ ได้แก่

 • อ.กภ.ดร.พัชรียา อัมพุธ
 • อ.ดร.ทพนญ.พิไลพร จงรวมกลาง
 • ผศ.กภ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
 • อ.ดร.ทนพ.ดาวยศ ดาวเรือง
 • อ.ดร.ทนพญ.ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์
 • ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข
 • ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี
 • อ.ทนพ.เดช ดอกพวง
 • อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์
 • อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี
 • ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส
 • อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
 • อ.ดร.ทนพญ.สุรดา เศรษฐการ
 • อ.ดร.ทนพญ.อรพินท์ อินศวร
 • ผศ.กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู

โดยได้รับสนับนนุนงบประมาณรวมทั้งหมด จำนวน 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทางคณะสหเวชศาสตร์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคณาจารย์/นักวิจัย ทุกท่าน ที่ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัย เพื่อจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้มากขึ้นต่อไป

หมวดข่าว: วิจัย
ภาพและข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

Comments are closed.